Hacienda Community House

Hacienda Community House

การออกแบบสถาปัตยกรรมที่มี “ความกลมกลืน” กับสภาพแวดล้อม ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สถาปนิกทุกคนต่างรับรู้และตระหนักเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเมื่อสถาปัตยกรรมที่จะทำการออกแบบนั้น ต้องตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม หากแต่ ด้วยความที่ ความกลมกลืน นั้นเป็นเพียงแนวคิดที่เป็นนามธรรม การสร้างให้เกิดความกลมกลืนจึงไม่มีสูตรสำเร็จ ในขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อแปรแนวคิดนี้เป็นรูปธรรม จึงเปิดโอกาสให้สถาปนิกแต่ละคนได้ตีความอย่างกว้างขวาง โดยที่ความกลมกลืนของแต่ละคนย่อมมีระดับ และวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งโครงการ Hacienda Community House ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างของสถาปัตยกรรม ที่ได้รับการออกแบบโดยพยายามมุ่งไปให้ถึงความกลมกลืนดังกล่าว Hacienda Community House ตั้งอยู่ในเมืองซานตา…

Read Article →
Naman Pure Spa

Naman Pure Spa

บทเรียนสำคัญที่สถาปนิกและนักออกแบบในยุคปัจจุบัน ได้เรียนรู้มาจากความผิดพลาดของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ หรือ สถาปัตยกรรมโมเดิร์น (Modern) ตั้งแต่หลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมาคือ สถาปัตยกรรมนั้นไม่อาจตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว โดยตัดขาดจากสภาพแวดล้อมรอบข้างได้ บทเรียนสำคัญนี้ได้ส่งผลให้แนวทางของสถาปัตยกรรมทั่วโลกภายหลังจากยุคโมเดิร์นเป็นต้นมา มีการเปลี่ยนแปลงไป จากสถาปัตยกรรมที่ตัดขาดตัวเองออกจากสภาพแวดล้อม มาสู่ทิศทางของสถาปัตยกรรมที่มีการนำเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อมและธรรมชาติเข้ามามีอิทธิพลในการสร้างรูปร่าง-รูปทรงของสถาปัตยกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาคาร Naman Pure Spa ถือเป็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรมอีกชิ้นหนึ่ง จากความเคลื่อนไหวสำคัญดังกล่าว Naman Pure Spa ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง แถบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก บริเวณตอนกลางของประเทศเวียดนาม โดยเป็นส่วนหนึ่งของ…

Read Article →
SCG 100th Year Building

SCG 100th Year Building

เพราะ องค์กร คือหน่วยทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนจากหลากหลายที่มา แต่ละคนจึงย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นตัวแทนขององค์กรใดก็ตาม ผู้ออกแบบจะต้องเผชิญกับเงื่อนไขต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนเพียงคนเดียว หรือคนจำนวนน้อย ความท้าทายประการสำคัญยังอยู่ที่ การพยายามค้นหา “อัตลักษณ์” ที่เป็นตัวแทนร่วมกันของทุกคนในองค์กร และนำมาถ่ายทอดสู่ตัวสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงตัวตนและบุคลิกขององค์กรนั้นๆ ซึ่ง อาคาร SCG 100 ปี ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ข้างต้นดังกล่าว เดิมทีนั้น เครือซีเมนต์ไทย หรือ SCG…

Read Article →
The Naka Phuket

The Naka Phuket

จากค่านิยมของคนในยุคปัจจุบันที่นิยมเดินทางและท่องเที่ยวกันมากขึ้น ส่งผลให้โครงการประเภทโรงแรมและที่พักเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคใหม่ และด้วยความที่มีโครงการประเภทนี้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และทุกที่ต่างก็มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงกัน ทำให้แต่ละโรงแรมจำเป็นที่จะต้องหา “จุดขาย” เพื่อสร้างให้โครงการของตนมีความโดดเด่น แตกต่างจากที่อื่นๆ ซึ่งงานออกแบบสถาปัตยกรรม ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆ โรงแรมนิยมเลือกนำมาใช้เพื่อสร้างเอกลักษณ์ และหนึ่งในโครงการที่นำการออกแบบสถาปัตยกรรมมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ The Naka Phuket โรงแรมหรูแนวใหม่ริมทะเลภูเก็ต The Naka Phuket ตั้งอยู่บนหาดขนาดเล็ก ระหว่างหาดป่าตองและหาดกมลา บริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต ตัวหาดมีลักษณะเป็นหาดส่วนตัว…

Read Article →
รีวิว ASA Forum 2015

รีวิว ASA Forum 2015

ในทุกๆ ปี หนึ่งในกิจกรรมที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของการจัดงานสถาปนิก (ASA EXPO) นั่นคือ “อาษาฟอรั่ม” (ASA Forum) ซึ่งเป็นเสมือนพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน ระหว่างวิทยากรและผู้ที่เข้ารับฟัง เพื่อให้เกิดการตั้งคำถามร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมของไทยต่อไป และในครั้งล่าสุดนี้กับ ASA Forum 2015 ประจำงาน สถาปนิก’58 ที่มาพร้อมกับธีม “ASA NEXT |…

Read Article →
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ฝั่งตะวันตก

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ฝั่งตะวันตก

ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2547 ทันทีที่กลุ่มอาคารกลุ่มแรก ภายในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ในครั้งนั้นเสมือนเป็นการป่าวประกาศให้สาธารณชนในวงกว้างได้รับรู้ ถึงการมีอยู่ของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ปรากฏ ที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันน่าจดจำ ซึ่งแตกต่างจากอาคารทางการศึกษาของหน่วยงานราชการที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ทำให้วิทยาลัยทางด้านดนตรีแห่งนี้ ได้รับการจับตามองจากคนเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับโลกในเวลาต่อมา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้รับการก่อสร้างขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ด้วยเป้าหมายเพื่อต้องการยกระดับวงการดนตรีของไทยให้เทียบเท่าระดับสากล โดยมี บริษัทต้นศิลป์ สตูดิโอ รับหน้าที่ออกแบบสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งหมด…

Read Article →
บ้านเฮือนธรรม + สัมภาษณ์

บ้านเฮือนธรรม + สัมภาษณ์

จากความตั้งใจร่วมกันระหว่าง เจ้าของบ้านกับสถาปนิกผู้ออกแบบ ที่ต้องการสร้างบ้านที่มีความอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตร สอดคล้องกับการใช้หลักพุทธธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงทำให้บ้านเฮือนธรรมแห่งนี้ มิใช่แค่สถาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้างเพียงเท่านั้น หากแต่เป็น “ระบบนิเวศ” ขนาดย่อม ซึ่งประกอบด้วย คน ธรรมชาติ และพุทธธรรม ที่ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล โดยมีไม้เป็นวัสดุสำคัญในการสร้างให้ระบบนิเวศแห่งนี้ได้มีชีวิตขึ้นมา บ้านเฮือนธรรมแห่งนี้ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสภาพโดยรอบของที่ตั้งนั้นมีความเป็นธรรมชาติอยู่อย่างสูง คุณสมยศ สุภาพรเหมินทร์ และ คุณอูซาโบโระ ซาโตะ…

Read Article →
The Issara Ladprao

The Issara Ladprao

นับวันที่อยู่อาศัยในรูปแบบของตึกสูงประเภทคอนโดมิเนียม ยิ่งเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของคนในสังคมเมืองมากขึ้นทุกขณะ เพื่อรองรับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งหันมามีวิถีชีวิตแบบคนเมืองกันมากขึ้น ปรากฏการณ์ลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ตามเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจหลายแห่งทั่วโลก รวมทั้งกรุงเทพมหานครซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีอัตราการเพิ่มขึ้นของโครงการที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมอยู่ในระดับที่สูงมาก เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ แต่ในบรรดาโครงการมากมายที่เกิดขึ้น มีเพียงไม่กี่โครงการที่มีกระบวนการออกแบบที่น่าสนใจ แตกต่างจากอาคารประเภทเดียวกัน ซึ่ง The Issara Ladprao ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจจำนวนน้อยเหล่านั้น The Issara Ladprao เป็นโครงการที่พักอาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียม สูง 47 ชั้น พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในย่านพักอาศัย บริเวณถนนลาดพร้าว…

Read Article →
Bus Stop @ Thai PBS

Bus Stop @ Thai PBS

แม้เมื่อวัดกันด้วยขนาดแล้ว ที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง หรือ “ป้ายรถเมล์” บริเวณหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จะมีขนาดที่เล็กมาก หากเทียบกับพื้นที่ใช้สอยของอาคารทั้งหมดขององค์กรแห่งนี้ หากแต่กระบวนการในการออกแบบอาคารเล็กๆ สำหรับรอรถประจำทางหลังนี้ กลับมีระดับความซับซ้อนของเนื้อหา รวมทั้งต้องใช้ทักษะในการออกแบบที่ “เข้มข้น” ไม่แพ้งานใหญ่ๆ ชิ้นไหน อาคารเล็กๆ ขนาด 65 ตารางเมตร หลังนี้ ตั้งอยู่ริมถนนวิถาวดีรังสิตฝั่งขาเข้า…

Read Article →
ศาลาผู้ใหญ่

ศาลาผู้ใหญ่

บ่อยครั้งที่ “ข้อจำกัด” มักถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อใช้เป็น “ข้ออ้าง” ของการไม่พยายามขวนขวายเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจากผลงาน “ศาลาผู้ใหญ่” แห่งชุมชนตลาดเก่ามีนบุรีแห่งนี้ เพราะศาลาพักผ่อนเล็กๆ หลังนี้ เกิดขึ้นมาได้ เพราะความร่วมมือกันของชาวบ้านในชุมชน ร่วมกับสถาปนิกอาสา ที่มุ่งมั่นในการเอาชนะข้อจำกัดทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น ข้อจำกัดทางด้านที่ดิน แรงงาน และเงินทุน ที่นักออกแบบส่วนใหญ่ต่างคิดว่าเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ แต่งานเล็กๆ ชิ้นนี้จะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่า ไม่ว่าข้อจำกัดใด ก็ไม่อาจจำกัดความคิดสร้างสรรค์ได้ ศาลาผู้ใหญ่…

Read Article →