Earthen School Tipu Sultan Merkez : The Neo-Rural Modernism

หากจะดูกันเพียงเส้นสายของรูปทรงภายนอก อาคารเรียน Tipu Sultan Merkez หลังนี้ น่าจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ หรือ สถาปัตยกรรม Modern เนื่องด้วยภาพลักษณ์ที่ปรากฏ ที่เน้นการใช้เส้นตรงและมุมฉากในองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร ซึ่งแสดงออกถึงรูปทรงอย่างตรงไปตรงมา ที่ในยุคหนึ่งสถาปัตยกรรมที่เรียกตนว่า สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ต่างยึดมั่นในแนวทางนี้อย่างเคร่งครัด แต่หากจะพิจารณากันที่รายละเอียดกลับพบว่า ภายใต้รูปทรงเหลี่ยมที่ค่อนข้างแข็ง และมีกลิ่นของสถาปัตยกรรมในยุคอุตสาหกรรมเจืออยู่ แต่วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารทั้งหมด กลับเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ตลอดจนขั้นตอนการก่อสร้างอาคารแห่งนี้ทั้งหมด มาจากแรงงานภายในชุมชนแถบชนบท ที่ผลิตผลงานนี้ขึ้นโดยใช้มือทำล้วนๆ…

Two-Tree House : With Love & Respect for Nature

โดยปกติแล้ว สถาปนิกมักทำงานออกแบบบนกระดาษหรือคอมพิวเตอร์ และเฝ้าหมกมุ่นอยู่กับการปั้นชิ้นงานที่ตนออกแบบเหล่านั้น ให้ออกมาดูดีที่สุด จนอาจลืมไปว่า ในสภาพความเป็นจริงแล้ว พื้นที่ที่อาคารเหล่านี้จะไปตั้งอยู่ มิได้ราบเรียบเหมือนดังแผ่นกระดาษ หรือภาพเสมือนที่อยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้ชิ้นงานที่ออกแบบไว้ไม่สามารถสร้างได้ในสถานที่จริง และในหลายครั้ง ปัญหานี้มักจะถูกแก้โดยการ กวาดทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่โครงการออกจนหมด และไถพื้นที่นั้นให้ราบเรียบราวกับกระดาษ โดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศดั้งเดิม ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ถือว่าไม่ให้เกียรติ และไม่เคารพต่อธรรมชาติเป็นอย่างมาก วิธีการหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ คือการลดความสำคัญและตัวตนของสถาปนิกผู้ออกแบบลง และให้ความสำคัญกับที่ตั้งและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติมาเป็นลำดับแรก เสมือนหนึ่งการให้เกียรติต่อผู้ที่มาก่อน ซึ่งสถาปัตยกรรมผู้ซึ่งมาทีหลัง จำเป็นที่จะต้องแสดงความเคารพและคาราวะ เหมือนดังเช่นผลงาน Two-Tree…

Reet Barn : The Symbolic of Nature

สิ่งที่เรียกว่า “สัญลักษณ์” (Symbol) คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้แทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่ง โดยที่สัญลักษณ์นี้จะปรากฏได้ทั้งในรูปของ อักษร รูปภาพ รูปร่างและรูปทรงต่างๆ สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมเอง มักมีผลงานที่ให้ความสำคัญกับการใช้สัญลักษณ์ปรากฏให้เห็นอยู่อย่างเสมอ นอกเหนือไปจากองค์ประกอบพื้นฐานที่ทุกชิ้นงานต้องมีอยู่แล้วอย่าง “ประโยชน์ใช้สอย” (Function) และ “ความงาม” (Aesthetic) การใช้สัญลักษณ์จึงถือเป็นเสน่ห์ของการออกแบบสถาปัตยกรรม สำหรับใช้แสดงเรื่องราวเฉพาะของแต่ละชิ้นงาน อย่างเช่นในผลงาน Reet Barn ที่มีการใช้สัญลักษณ์เป็น “มูลค่าเพิ่ม” ช่วยให้งานชิ้นนี้…

Holiday Cabana at Maduru Oya : From Waste to WOW!!

วัสดุเหลือใช้ (Waste) ได้กลายเป็นอีกทางเลือกในการสร้างสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะโลกในยุควิกฤติพลังงานเช่นทุกวันนี้ ที่การผลิตวัสดุขึ้นใหม่ ย่อมหมายถึงการใช้พลังงานอย่างมหาศาล ในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัสดุก่อสร้าง วัสดุเหลือใช้จึงกลายเป็นคำตอบที่ลงตัวที่สุด เพราะนอกจากจะไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการสังเคราะห์ใหม่แล้ว ยังช่วยลดพลังงานในการกำจัดและย่อยสลายอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีราคาที่ถูกหากเทียบกับวัสดุสังเคราะห์ใหม่ วัสดุเหลือใช้จึงเป็นทางเลือกที่ลงตัวสำหรับทุกฝ่าย ทั้งต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์ ภาพของงานสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ ปรากฏให้เห็นอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็น “กระแส” ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกขณะ เช่นเดียวกับ Holiday Cabana at Maduru Oya ที่ถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวระรอกล่าสุด ที่จะช่วยตอกย้ำความแรงของกระแส…

Shinto-Inspired Cabin : Shinto Grammar in Western Accent

ตามปกติแล้ว การที่สถาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้างชิ้นหนึ่งชิ้นใดจะก่อเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้นั้น กระบวนการในการสร้างให้เกิดงานชิ้นนั้นๆ มิได้ต่างจากการประพันธ์ ที่ต้องผ่านขั้นตอนในการกลั่นกรองความติดที่เป็นนามธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา จะแตกต่างกันก็แต่เพียง การประพันธ์งานทางสถาปัตยกรรมนั้น มิได้ใช้เสียง หรือตัวอักษร หากแต่ใช้รูปร่างและรูปทรงของอาคารและสิ่งก่อสร้าง เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความคิดและสิ่งที่ผู้ออกแบบต้องการสื่อ และก็เช่นเดียวกับงานประพันธ์ในแขนงอื่นๆ ที่ผู้ประพันธ์ต้องทำสองสิ่งที่ขัดแย้งไปพร้อมๆ กัน นั่นคือ การมี “กฎไวยากรณ์” (Grammar) ที่จำเป็นต้องเคารพ และในขณะเดียวกัน ก็ต้องสร้างสรรค์ “สำเนียง” ( Accent) ใหม่ๆ…

Mason Lane Farm : Green Architecture with Natural Fibers

หากสถาปัตยกรรมจะเปรียบได้กับคนคนหนึ่ง พื้นผิวของอาคารย่อมเปรียบได้กับ “เสื้อผ้า” ที่คนเราใช้สวมใส่ ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ทางด้านการใช้สอย ที่มีไว้เพื่อปกป้องร่างกายจากสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้ว ประโยชน์สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ช่วยแสดงถึง “อัตลักษณ์” และตัวตนของผู้สวมใส่ ที่จะทำให้ผู้พบเห็นสามารถประเมินเบื้องต้นได้ในระยะเวลาสั้นว่า ผู้สวมใส่นั้นมีนิสัยเช่นไร มีความคิด-ความอ่านแบบไหน รวมทั้งมีวิถีชีวิตอย่างไร พื้นผิวของอาคารจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นองค์ประกอบลำดับต้นๆ ที่ผู้พบเห็นจะใช้ประเมินบุคลิกของอาคารนั้นๆ ผ่านทางรหัสที่พื้นผิวนั้นๆได้ส่งออกมา สำหรับสถาปัตยกรรมที่เรียกตัวเองว่า สถาปัตยกรรมเขียว (Green Architecture) แล้ว มีวัสดุพื้นผิวหลากหลายชนิดให้ผู้ออกแบบได้เลือกใช้ เพื่อสื่อถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม…

Yusuhara Marche : Freedom of Japanese Vernacular

ญี่ปุ่น ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ชนชาติ ที่สามารถนำพาประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม ให้มาสู่วิถีชีวิตร่วมสมัยในปัจจุบันได้อย่างลงตัว ด้วยรูปแบบทางวัฒนธรรมที่พัฒนาจาก “รากเหง้า” ของตนเอง จนเกิดรูปแบบเฉพาะตัวที่สามารถบ่งบอกความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันแม้จะมีรูปแบบทางวัฒนธรรมที่เฉพาะตัว แต่ชนชาติญี่ปุ่นก็มิได้ย่ำอยู่กับที่ หรือ“แช่แข็ง” วัฒนธรรมให้อยู่ในกรอบของ “ตัวตน” ที่ได้สร้างเอาไว้ แต่กลับพยายามทลายกรอบนั้นออกมา และพัฒนาวัฒนธรรมให้เป็นไปตามยุคสมัย โดยที่ยังไม่ทิ้งรากเหง้าดั้งเดิมของตน เราจึงสามารถพบเห็นวัฒนธรรมสมัยใหม่ในรูปแบบใหม่ๆ แต่ยังคงสะท้อนถึงความเป็นญี่ปุ่นอยู่เสมอ กรอบวิธีคิดเช่นข้างต้นนี้ ถือเป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในระดับจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่น ซึ่งได้ถ่ายทอดลงมาในวัฒนธรรมสมัยใหม่ทุกๆ อย่าง ที่ครอบคลุมไปถึงศิลปะร่วมสมัยทุกแขนง รวมทั้งด้านสถาปัตยกรรม…

Naust Paa Aure : Rebirth of Boathouse

ในทุกวันนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ภาพลักษณ์ของคำว่า “ไฮเทค” (Hi-Tech) มักถูกตีค่าว่ามีสถานะเป็นบวกเสมอ เรามักให้ค่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต รวมทั้งมีความล้ำยุคแปลกแยกไปจากสิ่งเดิมๆ ที่คุ้นเคยในยุคก่อนๆ  ว่าเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งนั่นเองได้ทำให้สิ่งที่ “ไม่ไฮเทค” (Non Hi-tech) มักมีภาพลักษณ์ในเชิงลบไปโดยปริยาย ด้วยสารพัดข้อหาไม่ว่าจะเป็น ล้าหลัง เชย ไม่มีอะไรแปลกใหม่ และชอบยึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆ สำหรับในวงการสถาปัตยกรรมเองก็หาได้หลุดพ้นจากกรอบค่านิยมเช่นนี้ สถานะของสถาปัตยกรรมที่นิยม “เล่นท่ายาก” ด้วยแนวคิดในการออกแบบที่หวือหวา พร้อมกับรูปทรงที่แปลกล้ำสมัย…

1 11 12 13